Maak werk van je relatie
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 6 maart 2023

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Herliefd Relatiewerk, met KVK-nummer 88222284 te Amersfoort.

Herliefd Relatiewerk heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn.

2. Bedrijfsomschrijving
Herliefd Relatiewerk is een praktijk voor relatietherapie, coaching en training te Amersfoort.

3. Definities
a. Opdrachtnemer: Herliefd Relatiewerk.
b. Opdrachtgever: De cliënt of coachee.
c. Overeenkomst/opdracht: Een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening. Een opdracht kan ook tot stand komen door het inplannen van een consult, met wederzijdse instemming. 

4. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
c. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
d. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

5. Prijzen en kosten
a. Alle prijzen die op de website van Herliefd Relatiewerk staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (9 of 21%).
b. Alle prijzen die Herliefd Relatiewerk hanteert voor haar diensten, kan Herliefd Relatiewerk te allen tijde wijzigen.
c. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Herliefd Relatiewerk, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
d. Als partijen voor een dienstverlening door Herliefd Relatiewerk een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen.
e. Herliefd Relatiewerk heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
f. Daaraan voorafgaand zal Herliefd Relatiewerk prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.
g. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Herliefd Relatiewerk op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Betaling
a. Betaling vindt achteraf plaats doormiddel van een factuur.
b. Facturen dienen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Daarmee is opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
d. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen vijf dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

7. Afmelding en annulering
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (te weten ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare), waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij afzeggingen van relatietherapie of coachingsgesprekken door opdrachtgever is de opdrachtgever:
– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering tot 24 uur voor aanvang 50% van het uurtarief van de afspraak verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak 100% van het uurtarief verschuldigd.
– Indien een afspraak op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd. Binnen 48 uur voor aanvang 50% van het uurtarief en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak 100% van het uurtarief.
c. Houd me vast training: Opdrachtnemer behoudt zich het recht door onmacht te annuleren en zal dan kosteloos een nieuwe datum inplannen. Als de opdrachtgever de Houd me vast training wil verzetten, dan kan dit tot zes weken van de gereserveerde datum. Als er plaats is kan de opdrachtgever deelnemen aan de eerstvolgende training. Als de reservering voor de Houd me vast training na de intake, boeking en de betaling wordt geannuleerd binnen zes weken tot 3 dagen tot de gereserveerde datum, dan rekent de opdrachtnemer 50% over het totaalbedrag. Wanneer de opdrachtgever binnen 72 uur wil annuleren, dan volgt er geen restitutie van het bedrag of een deel van het bedrag. Er volgt geen terugkommogelijkheid ter compensatie.
e. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

8. Klachtenprocedure en overige bepalingen
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 4.

9. Aantekeningen en persoonsgegevens
a. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachtnemer bijzondere en algemene persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van opdrachtgever nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapie/coachingssessies ter sprake komt, aangevuld met haar eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste sessie.
b. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer door ondertekening uitdrukkelijk toestemming hiervoor. Verder geeft opdrachtgever toestemming aan opdrachtnemer om deze aantekeningen te vernietigen 24 maanden na het laatste contact tussen partijen.

De privacyverklaring is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst.

10.  Geheimhoudingsplicht
a. De opdrachtnemer verplicht zich geen informatie van cliënten te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door cliënt(en) is gegeven.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Daarom zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij of zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.